تو هم اگه نا راضی هستی می تونی تصمیم بهتری بگیری

رضا بازرگان