نمیدانم برای تو ، تویی که سعادت را برای دستانت آرزو  می کنم... تو که مردی   و من... می خواهم همیشه تو را ببینم در پرواز ... با دو بال... برای تو چگونه بنویسم ؟

ببخش مر ا ، اما تصمیم گرفتم همانگونه بگویم که قلمم می ساید ...بی محافظه کاری