اولين

   جرعه ای نگاه   

بسم الله الرحمن الرحیم

گفته اند در طریق عشق، سخن مگویید تا چشم گره از دل بگشاید و با زبان خویش دل های دیگری را بلغزاند،

باران، قصه اشک های ریخته ای است که دل در تکاپوی عشق به میان اورده، و من چه سراسیمه پی به حبط عشق خویش، در تمکیل ضربانهای التماس امیز دلم تلاش کردم،

قطره قطره اشک، فریاد پر التماس دلم، از دوی یک جرعه نگاه توست.

جرعه ای نگاه ، تمام سهم من از دنیای توست....

نگاهم کن.. نگاهم کن.

سالروز اولین دیدار...

/ 1 نظر / 16 بازدید
مرا مادرم نام عشق تو کرد

ديوانه تر از باد شدم. گفتی بنويسی و مرا خوشتر ازاين در دوجهان هيچ نبود... بنويس عزيزترينم. بنويس...