بازهم سلام

من همان شبان ِ عاشقم

 سینه چاک و ساکت و غریب

 بی تکلّف و رها

 در خراب ِ دشتهای دور

 ساده و صبور

 یک سبد ستاره چیده ام برای تو

 یک سبد ستاره کوزه ای پُر آب

 دسته ای گل از نگاه ِ آفتاب

 یک رَدا برای شانه های مهربان تو!

 در شبان ِ سرد چارُقی برای گامهای پُر توان ِ تو

 در هجوم درد...

من همان بلال ِ الکنم ، در تلفظ ِ تو ناتوان

آه از  عتاب !

                                                                   زنده یاد سلمان هراتی

/ 0 نظر / 16 بازدید